ಬಂಡೀಪುರ
Bandipura

Download


Click and type here to preview text
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಘಮಲು

ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಹೇಳಿತು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಯೆಜಮಾನನು ನನ್ನನು ಉರುಳಿಸಿ, ಜುಜ್ಜುಸಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಟ್ಟಿ ನೋವು ಆಗುವುಷ್ಟು ಪದೆ ಪದೆ ತಟ್ಟಿದರು. ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದೆ. ನನ್ನನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ ಕಿರುನಗೆ ನಕ್ಕು “ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೂಲದ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚಕ್ರವನ್ನು ಪದೆ ಪದೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. “ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾಕು ನನಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ! ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇದೆ!” ಎಂದು ಕಿರಿಚಿದೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ  ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದರು “ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ”

ನನ್ನನು ಹೊಸೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು ಚುಚ್ಚಿ, ಎಳೆದು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನನ್ನನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಆ ಒಲೆಯು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಒಲೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ, ಕಿರಿಚಾಡಿದೆ.

“ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ! ನನ್ನನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಕಿರಿಚಿದೆ. ನನ್ನ ಯೆಜಮಾನನು “ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಷ್ಣವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಗ ಒಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ನನ್ನನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ನಂತರ ತಂಪಾದೆ.

“ಓ!, ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತಂಪಾದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನು ಎತ್ತಿ ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅದರ ಹೊಗೆ ಭಾಯಾನಕವಾಗಿತು. “ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ನಿಲ್ಲಿಸಿ! ಎಂದು ಅತ್ತೆನು. ಅವನು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ “ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ…” ಎಂದನು.

ಒಂದು ಗಂಟೆಯನಂತರ ನನಗೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು “ನಿನ್ನನು ನೋಡುಕೊ”. ನಾನು ನನ್ನನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ “ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ಇದು ನಾನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿದೇನೆ!”


OpenType Features


Alternate Forms (Letters)
ಪು ಪು ಫೂ ಫೂ ನ್ ನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ a a f f

Ligatures
ff ff fi fi fl fl ffi ffi ffk ffk ffl ffl

Discretionary ligatures
gj gj th th to to tt tt tu tu www www

Fractions
11/2 11/2 22/3 22/3 53/4 53/4

Tabular Numbers
012345
012345

Details

ATS Bandipura is a informal display typeface in Kannada and Latin script, mainly suitable for Heading,Title, Banners, Poster and other uses at large sizes.The letter style are very sharp edges and uneven thickness, this style inspired by Elephant.


Font full name:

ATS Bandipura - 1 Style


Designed by: Manjunatha R

Published on: Oct 2021
Version: 1.0

Supported languages:(135)

Kannada, Latin, Western European, Central European, South Eastern European, Vietnamese, Pinyin.


Format

OTF, TTF, WOFF, WOFF2.

Download
ATS Bandipura

These fonts are licensed under the ATS-EULA (v1.0). This license is available at: https://aksharatypestudio.in/agreement